Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Hellvoc Hemiksem-Schelle VZW
handelend onder de naam/namen: Hellvoc of Hellvoc Volleybalclub

Vestigings- & bezoekadres:
Atletiekstraat 1
2620 Hemiksem

Telefoonnummer Voorzitter: +32 478 25 91 21
E-mail: via dit formulier

RPR: 0448.318.459
Btw-identificatienummer: BE 0448.318.459


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  •  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  •  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  •  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Hellvoc. De klacht wordt dan zowel naar Hellvoc gestuurd tav. De Voorzitter.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de rechtbanken in het Antwerpse arrondissement.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Hellvoc Hemiksem-Schelle VZW
Tav. De Voorzitter

 

Atletiekstraat 1
2620 Hemiksem

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Niveau 1: Volleybalspeeltuin - spelend volleyballen

Ook hier is er nog geen sprake van echte volleybal. Kinderen ontdekken vaardigheden die nodig zijn om specifieke volleybalvaardigheden te ontwikkelen.
Voor dit niveau hebben we de spelvormen 1/1 en 2/2. Deze worden in tornooivorm aangeboden.

7 à 8 jaar
Er wordt op korte tijd veel gevraagd van de kinderen. Het is nog moeilijk om lang de aandacht erbij te houden. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hen alleen. Ze gaan op zoek naar anderen. Dit loopt nog niet altijd zoals het moet. Ze zien zichzelf nog als centrale persoon

KenmerkTips en aandachtspunten
Lage spanningsboogVeel variatie in activiteiten
Veel energieNadruk op spelen
LeergierigVeel demonstraties met uitleg erbij
De wereld wordt groterIndividueel maar ook veel samen

Spelvormen 2 tegen 2 met 3 balcontacten, waarbij het eerste contact mag gebeuren met vangen en gooien, het tweede en derde contact ruwe volleybaltechnieken zijn.

Hier worden ruwe volleybaltechnieken aangebracht in spelvormen. Veel variatie met verschillend materiaal. Veel gooien en vangen in verschillende hoeken en zo overgaan naar ruwe volleybaltechnieken. Elke training bevat 30 à 40 minuten algemene motorische vaardigheden.

Zie niveau 0: deze vaardigheden blijven belangrijk en moeten blijven
getraind worden.

Kracht : ontwikkelen van basis door:

 • Trek en duwoefeningen
 • Grounding- oefeningen
 • Viervoeten-oefeningen
 • Stopsprongen
 • Springen op 2voeten, 1 voet, op en af hoogtes

Snelheid : ontwikkelen in spelvormen:

 • Voetenwerk (gebruik van hoepels, ladders, …)
 • Reactiesnelheid op auditieve en visuele prikkels

Belangrijk: Alles wordt billateraal (zowel links als rechts) getraind.

Verplaatsingstechnieken. Kruispassen worden zowel voor-, achter- als zijwaarts aangeleerd.
Veel balvaardigheid met het accent op vangen en werpen. Balcontrole met vluchtige aanraking van de bal.

BALBAANINSCHATTING!!! (hoog<>laag, Kort<>ver, snel<>traag)
Receptie: onderhands en bovenhands vangen
Set up: vangen en gooien, inlopen naar de bal, stabiel onder de bal komen, positie van de bal boven het hoofd.
Aanval: ruwe slagbeweging, werpen met kleine ballen
Blok: diverse verplaatsingen
Verdediging: diverse vormen van rollen
Observatie: als ….->dan
Diverse spelvormen die variëren van 1-1 naar 2-2 met tactische opdrachten.

Kinderen roepen “ik” bij het vangen van de bal voor de bal het net overschrijdt.
Kinderen roepen de actie “hier (pas) – 4 (plaats aanval)” voor bal bij medespeler vertrekt.

Niveau 0: Bewegingsspeeltuin - spelend sportend

Er is hier nog geen sprake van echt volleybal. Er worden vaardigheden
ontwikkeld die de basis vormen voor lichaamsbesef in tijd en ruimte.

4 à 6 jaar De kinderen leven in een wereld van fantasie en spel. Ze kunnen moeilijk de aandacht op iets vestigen of houden. Ze leren door imitatie. De kinderen zijn egocentrisch ingesteld. Er is nog geen neiging tot samenwerking.
Kenmerk Tips en aandachtspunten
Grote bewegingsdrang Nadruk op spelend sporten
Leergierig Veel variatie in activiteiten
Nieuwsgierig Enkel demonstreren en niet te veel verbale instructies
Creatief en fantasierijk Afgaan op eigen oplossingen. Geen technishce uitleg geven.

Kinderen moeten zich bewust zijn van eigen lichaam in tijd en ruimte.
Werpen en vangen in verschillende vormen en met verschillend materiaal.

Er wordt GEEN techniek geleerd. De kinderen worden vertrouwd gemaakt
met bewegingen die ze later kunnen gebruiken in de volleybal. De
trainingen mogen geen specifiek fysiek gedeelte bevatten. De oefeningen
worden in spelvorm aangeboden. Er is veel variatie en er worden veel
verschillende materialen gebruikt.

Kinderen worden bewust van

 • Lichaam : kennis van eigen lichaam in rust en beweging
 • Ruimte : schatten van afstanden, lokaliseren van voorwerpen en
  personen in de ruimte
 • Tijd: schatten van snelheden, bewegende personen of voorwerpen

Hier wordt de basis gelegd voor de algemene motorische vaardigheden.
Hierbij komt de hele bewegingsfamilie aan bod.:

 • Gaan, lopen, huppelen, springen
 • Klimmen, klauteren, kruipen
 • Gooien, vangen, trappen, slaan
 • Trekken, duwen
 • Evenwicht, balanceren
 • Hangen, zwaaien, buitelen
 • Roteren, tuimelen, rollen (!! Alles bilateraal oefenen)
 • ……

Hou rekening met :

 • Richtingen (voor, achter, zij) en richtingsveranderingen
 • Niveau (hoog, midden, laag)
 • Smal<>breed
 • Gesloten <> open omgeving

Snelheid en reactievermogen verbeteren.
Psychomotoriek: de bewegingen moeten aangepast zijn aan de omstandigheden en niveau kinderen.

Kinderen roepen “ja” als ze een bal vangen

Niveau 2: U11 - spelend, leren volleyballen

Vanaf dit niveau bieden wij wedstrijden aan 3-3 (provinciaal, regionaal, beginners) of tornooivormen 2-2

9 à 10 jaar
De kinderen zijn heel bewegelijk, maar willen ook presteren. Dit is de ideale leeftijd voor het vastleggen van een aantal basisvaardigheden. Er is een evolutie van speelhouding naar arbeidshouding. Het concentratievermogen blijft echter beperkt. Sociaal gezien wil een kind opgenomen worden in een groep. De kinderen leren samenwerken en hierdoor kunnen teamspelen naar voor gebracht worden. Bij spelvormen wil het kind zich aanpassen aan de spelregels.

KenmerkTips en aandachtspunten
Gerichter bewegenAandacht voor techniek en tactiek
Toename zelfstandigheidWedstrijdvormen maar ook spelen
Begint eigen visie te krijgenMeer uitleggen hoe en waarom
Gaat zich vergelijken met anderenNadruk op samenwerking en samenspel

Wedstrijd 3 tegen 3 met 3 volleybalcontacten.

Vanaf dit niveau worden basistechnieken volleybal aangeleerd. Er wordt nog geen perfectie van de bewegingen nagestreefd. Er is veel variatie in oefenstof. Er wordt gewerkt met veel verschillende materialen.
Er wordt 2x anderhalf uur getraind. Het accenten tijdens de trainingen liggen op véél bewegen en maximum aan balcontacten.
Er wordt nog geen onderscheidt gemaakt in A-stroom en B-stroom. Alle kinderen krijgen dezelfde basisoefeningen. De uitbreiding kan variëren.
We maken wel homogene groepen om wedstrijden te spelen. Hierdoor krijgt iedereen evenveel kansen. Groeien is prioritair aan winnen.
Wanneer we merken dat een speler de basistechnieken goed beheerst,
kan er tijdens het tweede jaar een extra beloftetraining aangeboden worden.

Zie niveau O en 1. Deze basisvaardigheden moeten onderhouden worden.
Balvaardigheid uitbreiden
Perceptie van lichaam, ruimte en tijd. Bijkomend besef van ritme en eigen lenigheid.
Coördinatieoefeningen : links en rechts symmetrisch en asymmetrisch
oefenen
Kracht : Veel in spelvormen werken. Er mag met lichte tegenkracht gewerkt worden.
Reactiesnelheid opdrijven in spelvormen

De bovenhandse techniek is in dit stadium de belangrijkste. De spelers moeten zich meer en sneller verplaatsen en beter observeren.
Onderhands wordt toegelaten bij harde, snelle opslagen en goed geplaatste ballen. Alles MOET billateraal getraind worden. Bij eenhandige technieken (aanval, opslag) wordt de voorkeurshand gebruikt.
Elke volleybaltechniek wordt aangeboden met een verplaatsing
(verplaatsing-stop-balcontact), dit in verschillende varianten in tijd en ruimte.

Zie techniekkaarten voor specifieke techniek

 1. Veel werken met principe voor – tijdens – na
 2. Ook het principe als …. dan (observeren tegenstreven)
 3. Spelvormen binnen training laten evalueren van 1 met 1 naar 3 tg 3
 4. Slim leren spelen = wanneer speel ik diep/kort, lijn/diagonaal?
 5. Hoe kan ik het de tegenstrever moeilijk maken?

Elke actie wordt vanaf nu verbaal ondersteund. Zie de afspraken op technische fiches. Voor-tijdens-na is zeer belangrijk.

Niveau 3: U13 - lerend volleyballen

Op dit niveau bieden wij wedstrijden aan 4-4 (provinciaal, regionaal,
beginners). Indien mogelijk bieden wij ook tornooivormen aan tijdens vakanties op Vlaams niveau in de champions league.

11 à 12 jaar Deze leeftijd is het hoogtepunt van vitaliteit en levenslust. De kinderen leren snel en willen presteren. Dit is ideaal voor het aanleren van motorische vaardigheden. Het denkvermogen evolueert van concreet naar abstract. De kinderen zijn in staat om kritisch en objectief de prestaties van zichzelf en van de anderen te vergelijken en  beoordelen. De trainer mag inzet en concentratie verwachten.
Kenmerk Tips en aandachtspunten
Grotere aandachtsboog Opbouwende oefeningen
Toename zelfstandigheid Zelfstandig inoefenen kan
Eigen visie neemt toe Zelfkritiek opbouwen
Gaat zich vergelijken met anderen Nadruk op samenwerking en samenspel

Wedstrijd 4-4 met 3 perfect uitgevoerde volleybalcontacten, waarvan het derde contact een slagtechniek is.

Hier vinden we de overgang van algemene opleiding naar specifieke
volleybalopleiding door specifieke bewegingsvaardigheden en doelgerichte techniek/tactiek trainingen.
Er wordt 2x 2 uur getraind. Het accenten tijdens de trainingen liggen op techniek met een maximum aan balcontacten.
Er wordt stilaan onderscheidt gemaakt in A-stroom en B-stroom. Alle kinderen krijgen wel dezelfde basisoefeningen, maar de uitbreiding is zeer uiteenlopend. We maken homogene groepen. Hierdoor krijgt iedereen evenveel speelkansen. Groeien is prioritair aan winnen.
Wanneer we merken dat een speler de basistechnieken goed beheerst,
kan er een extra beloftetraining aangeboden worden.

Alle basisvaardigheden moeten onderhouden blijven in vb de opwarming,
maar dan specifieker naar volleybal gericht.
Meer specifieke vaardigheden gekoppeld aan een goede uitvoering
(perfectie mag nagestreefd worden)
Meer aandacht voor SAMEN spelen
Op fysiek vlak :
Ritmebesef aanleren (snelheid <>stoppen<>vertragen)
Lenigheidsoefeningen (stretching van sterke spieren)
Aandacht voor buik- en rugspieren (gekoppeld aan bewustwording van bekkenpositie)

Hier leren we de zes basistechnieken specifiek aan: opslag, receptie, set-up, aanval, blok, verdediging. Hier worden alle ruwe bewegingen tot in detail opgesplitst om de juiste techniek te automatiseren. Wat in deze fase verkeerd aangeleerd wordt zal immers moeilijk nog te veranderen zijn. In deze fase streven we naar perfectie. Elke detail moet apart en adequaat verbeterd worden.

Zie techniekkaarten voor specifieke techniek.

 1. Veel perceptie- en observatieoefeningen
 2. Veel werken met voor, tijdens, na
 3. Als …. Dan … principe bij oefeningen
 4. Aanvalsopbouw vanuit complex 1 en 2
 5. Aanvalsdekking
 6. Verschillende opstellingen
 7. Spelvormen evalueren van 2 met 2 naar 4 tg 4
 8. Het spel aan de overkant kunnen lezen, slim spelen
 9. Kunnen spelen volgens afspraken

Elke actie wordt vanaf nu verbaal ondersteund. Vanaf nu verwachten we dat er ook gecommuniceerd wordt voor elkaar in functie van het team en afspraken. Zie de afspraken op technische fiches. Voor-tijdens-na blijft zeer belangrijk.

Niveau 4: U15 - lerend, zelfsturend volleyballen

Op dit niveau bieden wij wedstrijden aan 6-6 (provinciaal, regionaal).
Indien mogelijk bieden wij ook tornooivormen aan tijdens vakanties op
Vlaams niveau in de champions league.

13 à 14 jaar Dit niveau bevindt zich volledig in de puberteit. Dit geeft op verschillende vlakken een extra uitdaging. Er is een disproportie tussen de lichaamsdelen: er is een lengtegroei, maar het spiervolume is niet gelijkmatig meegegroeid. Hierdoor heb je volgende mogelijke gevolgen: minder vloeiende bewegingen, slechte coördinatie, oneconomisch gebruik van krachtinzet, bewegingsonlust (ze schijnen lui te zijn). Daardoor is het soms moeilijk om nieuwe technieken aan te leren. De uitvoering van technieken kan minder nauwkeurig verlopen. Maar ze zijn wel in staat een duidelijke analyse van de bewegingen te maken. Dus het is enorm belangrijk dat ze het waarom van de oefeningen begrijpen.
Kenmerk Tips en aandachtspunten
Meer onafhankelijk Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid
Wil eigen keuzes maken Keuzemogelijkheden aanbieden
Sterk georiënteerd op vrienden Niet voor, maar samen met hen bepalen
Op zoek naar identiteit Veel aandacht geven aan het sociale aspect van sport

Wedstrijd 6-6 waarbij alle basistechnieken perfect uitgevoerd worden.
Samenspelen met 3 volleybalcontacten in functie van afspraken.

In dit niveau wordt er veel aandacht besteed aan de posities op het veld.
Dit is de basis voor het echte volleybalspel aangeleerd. Belangrijk is dat alle speelster op alle posities kunnen spelen.
Er wordt 2×2 uur getraind. Het accenten tijdens de trainingen liggen op posities met een maximum aan balcontacten.
Er wordt een onderscheidt gemaakt in A-stroom en B-stroom. Alle kinderen krijgen wel dezelfde basisoefeningen, maar de uitbreiding is zeer uiteenlopend. We maken homogene groepen. Hierdoor krijgt iedereen evenveel speelkansen. Groeien is prioritair aan winnen.
Wanneer we merken dat een speler de basistechnieken goed beheerst, kan er een extra beloftetraining aangeboden worden of de kans gegeven worden in een doorgroeiploeg mee te trainen.

Alle basisvaardigheden moeten onderhouden blijven, worden uitgebreid en uitgediept.
De specifieke vaardigheden worden gekoppeld aan een goede uitvoering en variaties.
Meer aandacht voor SAMEN spelen: dit wil niet zeggen dat er steeds in zestallen getraind wordt. De meeste vaardigheden en situaties die zich voor doen bij 6/6 kan je trainen in drie-/viertallen.
Op fysiek vlak:
Lenigheidsoefeningen (stretching van sterke spieren)
Het accent ligt op de versterking van houdingsspieren : buikspieren,
rugspieren en stabilisatieoefeningen

De zes basistechnieken worden uitgebreid en er worden verschillende variaties aangeleerd: opslag, receptie, set-up, aanval, blok, verdediging.
Ook in deze fase streven we naar perfectie. Elke detail moet apart en adequaat verbeterd worden.

Zie techniekkaarten voor specifieke techniek.

 1. Veel werken met voor, tijdens, na
 2. Als …. Dan … principe bij oefeningen
 3. Receptie wordt met 3 spelers genomen.
 4. Aanvalsopbouw vanuit complex 1 en 2
 5. Aanvalsdekking
 6. Iedereen speelt op elke positie
 7. Verschillende opstellingen: penetratie vanop pos 1 en 6
 8. Verschillende verdedigingssystemen: korte volger of vrije net
 9. Verdedigingssysteem aanpassen aan spel overzijde
 10. Spelvormen evalueren van 3 met 3 naar 6 tg. 6
 11. Het spel aan de overkant kunnen lezen, slim spelen
 12. Kunnen spelen volgens afspraken

Elk spelonderdeel wordt voorafgegaan met communicatie. Voor elk onderdeel zijn verbale afspraken gemaakt. Zie technische fiches voor afspraken.
Vanaf dit niveau verwachten we dat kinderen elkaar bijsturen met nadruk op de positieve aanpak.
De afspraken worden vooraf getraind en toegepast tijdens de wedstrijden.
Voor tijdens na principe blijft belangrijk.

Niveau 5: U17 - zelfsturend volleyballen

Op dit niveau bieden wij wedstrijden aan 6-6 (provinciaal, regionaal).
Indien mogelijk bieden wij ook tornooivormen aan tijdens vakanties op
Vlaams niveau in de champions league.

15 à 16 jaar
In dit niveau loopt de puberteit op zijn einde. Daarodoor hebben ze wat meer inzichten opgebouwd en is het gemakkelijker om hen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen. Ze zijn in staat hun eigen mogelijkheden en beperkingen te verwoorden en in te schatten. De motoriek komt terug op het niveau van voor de puberteit. De bewegingen zijn vloeiender, economischer.

KenmerkTips en aandachtspunten
Meer onafhankelijkAanspreken op eigen verantwoordelijkheid
Wil eigen keuzes makenKeuzemogelijkheden aanbieden
EmpathischerZorg dragen voor elkaar, steunen en helpen
Op zoek naar identiteitVeel aandacht geven aan het sociale aspect van sport

Wedstrijd 6-6 waarbij alle basistechnieken perfect uitgevoerd worden.
Samenspelen met 3 volleybalcontacten in functie van tactische afspraken.
Spelers ontwikkelen een vaste positie.

Tijdens de training blijft algemene basisvaardigheden onderhouden. Toch wordt in dit niveau veel aandacht besteed aan vaste posities op het veld.
Zo wordt de basis voor het echte volleybalspel aangeleerd.
Er wordt 2×2 uur getraind. Het accenten tijdens de trainingen liggen op posities met een maximum aan balcontacten.
Er wordt een onderscheidt gemaakt in A-stroom en B-stroom. Alle kinderen krijgen wel dezelfde basisoefeningen, maar de uitbreiding is zeer uiteenlopend. We maken homogene groepen. Hierdoor krijgt iedereen evenveel speelkansen. Groeien is prioritair aan winnen.
Wanneer we merken dat een speler de basistechnieken goed beheerst, kan er een extra beloftetraining aangeboden worden of de kans gegeven worden in een doorgroeiploeg mee te trainen.

Alle basisvaardigheden moeten onderhouden blijven, worden uitgebreid en uitgediept.
De specifieke vaardigheden worden gekoppeld aan een goede uitvoering en variaties.
Meer aandacht voor SAMEN spelen: dit wil niet zeggen dat er steeds in zestallen getraind wordt. De meeste vaardigheden en situaties die zich voor doen bij 6/6  kan je trainen in drie-/viertallen.
Op fysiek vlak:
Lenigheidsoefeningen (stretching van sterke spieren)
Krachttrainingen via eigen lichaamsgewicht, lichte gewichten of elastieken. Weinig belasting en veel herhaling.

De zes basistechnieken worden uitgebreid en er worden verschillende variaties  aangeleerd: opslag, receptie, set-up, aanval, blok, verdediging.
Ook in deze fase streven we naar perfectie. Elke detail moet apart en
adequaat verbeterd worden. Spelers ontwikkelen naar een vaste positie.
Elke positie heeft aparte details waaraan gewerkt wordt.

Zie techniekkaarten voor specifieke techniek.

 1. Opslag wordt een tactisch wapen
 2. Receptie wordt met 3 spelers genomen.
 3. Aanvalsopbouw vanuit complex 1 en 2
 4. Aanvalsdekking
 5. Vaste posities
 6. Spelen van 2/4 naar 1/5
 7. Verschillende verdedigingssystemen: korte volger of vrije net
 8. Verdedigingssysteem aanpassen aan spel overzijde
 9. Afstemmen van pas, aanval, blok en verdediging op eerste tijd en derde tijd.
 10. Kunnen spelen volgens afspraken
 11. Eigen spel aanpassen op tactiek van de tegenpartij

Elk spelonderdeel wordt voorafgegaan met communicatie. Voor elk onderdeel zijn verbale afspraken gemaakt. Zie technische fiches voor afspraken.
Vanaf dit niveau verwachten we dat kinderen elkaar bijsturen met nadruk op de positieve aanpak.
De afspraken worden vooraf getraind en toegepast tijdens de wedstrijden.
Voor tijdens na principe blijft belangrijk.

Niveau 6: U19 - zelfsturend sporten

Op dit niveau bieden wij wedstrijden aan 6-6 in seniorenreeks. (divisie,
provinciaal, regionaal). Indien mogelijk bieden wij ook tornooivormen aan tijdens vakanties op Vlaams niveau in de champions league.

17 à 18 jaar In deze periode van hun leven staan ze voor belangrijke keuzes. Waar gaan we studeren, hoe ziet mijn toekomst eruit, waar wil ik naartoe met mijn leven, vaste relaties. Hun wereld breidt uit over heel het land door te gaan studeren in andere provincies. Kiezen voor een team is een bewuste en belangrijke keuze.
Kenmerk Tips en aandachtspunten
Officieel volwassen Verantwoordelijk voor eigen keuzes en beslissingen
Bewust keuzes maken Keuzes aanbieden binnen hun mogelijkheden
Sterke oriëntatie op vrienden Niet voor, maar samen met hen bepalen
Identiteit is gevonden Welke rol speelt sporten in hun leven? Team is daarbij heel belangrijk

Wedstrijd 6-6 waarbij alle basistechnieken perfect uitgevoerd worden. Alle tactische aspecten moeten volledig beheerst zijn en ze moeten bijkomende tactische opdrachten van een coach kunnen uitvoeren.

Tijdens de training worden doorgedreven specialisaties gegeven van de verschillende functies. De basisvaardigheden (service, blok, verdediging,
hoge pas, aanval) moeten door iedereen beheerst zijn. Tijdens de trainingen wordt aandacht gegeven aan de individuele specialisaties, maar ook aan het teamspel.
Iedereen wordt ingedeeld in een seniorenploeg. Samen met trainers en sportief coördinator zal er bekeken worden in welke stroom iemand beland. Er wordt een onderscheidt gemaakt in A-stroom en B-stroom. Astroom richt zich op de hogere seniorenploegen en/of doorgroei ploegen.
B-stroom richt zich op de gewest ploegen. Er kan na verloop van tijd gewisseld worden van stroom in overleg met trainers en sportief coördinator. Ons doel is iedereen de kans te geven zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen
Er wordt per ploeg bekeken hoeveel trainingsuren er gegeven worden.
Er blijft een beloftetraining aangeboden worden om de doorstroom goed voor te kunnen bereiden en ondersteunen.

Alle basisvaardigheden moeten onderhouden blijven, worden uitgebreid en uitgediept. Er wordt meer aandacht besteed aan krachtig uitvoeren van vaardigheden.
De specifieke vaardigheden worden gekoppeld aan een goede uitvoering en variaties.
Er wordt getraind in functie van tegenstanders en specifieke noden per speelster.
Op fysiek vlak:
Lenigheidsoefeningen (stretching van sterke spieren) goed onderhouden om blessures te voorkomen.
Bij krachttrainingen streven naar juiste verhouding tussen algemene en specifieke oefeningen.
De snelheid is maximaal en daar moet intensief op geoefend worden.
Doordat iedereen volgroeid is kan er intensief op sprongkracht getraind worden. Reikhoogte maximaal benutten.
Snelkracht en explosiviteit verbeteren door veel herhalingen.

De zes basistechnieken worden uitgebreid en er worden verschillende variaties aangeleerd : opslag, receptie, set-up, aanval, blok, verdediging.
Ook in deze fase streven we naar perfectie. Elke detail moet apart en adequaat verbeterd worden. Elke positie heeft aparte details waaraan gewerkt wordt.

Zie techniekkaarten voor specifieke techniek.

Men speelt in elke ploeg met vaste afspraken in receptie, aanval,
verdediging.
De receptieopstelling is in functie van de receptiespelers en opslaggever.
Libero krijgt een grote verantwoordelijkheid (verdelen van zones).
Verantwoordelijkheid van setter ifv eigen receptie/verdediging, aanvallers.
Verantwoordelijkheid aanvallers ifv blok en verdediging tegenpartij.
Coach zal bijsturen tijdens wedstrijden waar nodig is. Spelers moeten zich ten allen tijden kunnen aanpassen aan tegenpartij.

Elk spelonderdeel wordt voorafgegaan met communicatie. Voor elk onderdeel zijn verbale afspraken gemaakt.

 • Men zegt wat men ziet en spreekt de afspraken daarrond uit.
 • Men kijkt wat men kan doen en maakt hierover de gemaakte afspraken duidelijk aan elkaar.

Het strategisch denken wordt verder ontwikkelt, zodat er collectieve keuzes kunnen gemaakt worden.

Download onze brochure

Ontvang wekelijks de

Sponsoren?

Wij nemen graag contact met je op!